Archive for June, 2011

מה קל ומה קשה

Friday, June 3rd, 2011
ביד אחת (כשהשנייה מגובסת) קל:

  • להקליד דוא״לים: לפחות חצי המלים בדרך כלל מיותר, אז מדלגים עליהן
  • לערוך קניות ־־־ הקונים העצבניים שבתור אחריך אורזים לך תיקים ושקיות שתסתלק כבר
  • לפתור בעיות קשות ־־־ אתה דופק בחוזקה בגבס ביאוש ופתואם באה התשובה

קשה

  • לשכנע בניפנוף ידיים: יכולת הניפנוף עם גבס מוגבלת
  • לסחוט משחת שיניים מהשפופרת ־־־ המברשת לא מסכימה לשכב על הגב בשלווה
  • להכין חביתה!!!