א ב ג ד ה וו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

יונג ײדיש: א רשימה פון די ביכער

מחבּר טיטל שטאָט פאַרלאַג יאָר
וואגא, שלמה חורבן טשענסטאכאוו בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1949
וואגלער, אלחנן פרילינג אויפן טראקט פאריז פארבאנד פון ווילנער יידן אין פראנקרייך 1954
וואגלער, אלחנן פרילינג אויפן טראקט פאריז ווילנער אין פראנקרייך 1954
וואהל, סעמועל צאנקענדע ליכט ניו יארק ס. וו. 1938
וואהל, קובי דער מעטעאר. זכרונות, אפשאצונגען, לידער, בריוו תל אביב 1980
וואולמאן, ל. אין קאמף פארן געזונט פון יידישן פאלק. ניו יארק אזע 1968
וואלד, פ אויף היסטארישע וועגן. דער מענטש אין דער געשיכטע פון ארגענטינע בוענאס איירעס 1959
וואלד, פ אין גאנג פון צייטן בוענאס איירעס 1955
וואלד, פ געשטאלטן פון יידישן וועלט-פאלק. בונדיסטן בוענאס איירעס יידבוך 1964
וואלד, פ געשטאלטן פון יידישן וועלט-פאלק. בוענאס איירעס יידבוך 1964
וואלדמאן, מ גאנג ארויף צו ירושלים. פאריז פארבאנד פון מזרח-אייראפישע יידן 1976
וואלדמאן, מ ז. שרעטער. איינער פון מאנפארנאס פאריז יידישע קינסטלער 1976
וואלדמאן, מ פון אלע ווייטן תל אביב לייוויק פארלאג 1980
וואלדמאן, משה ה. לייוויק. א זאמלבוך פאריז אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס 1963
וואלט, אברהם (א. ליעסין) לידער און פאעמעס ניו יארק פארווערטס 1938
וואלינסקי, אסיפ לאמענטן און ליד ניו יארק 1956
וואלמאן, י. ל. פוילישע יידן בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1959
וואלף, יוסף לייענענדיק פרצן... בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1948
וואלף, לייזער לידער. געזאמלט פון ל. ראן ניו יארק ציקא 1955
וואלפסבערג, ישעיהו חיים וויצמן. ירושלים
וואלפסהויט-דינקעס, מ שאך-מאט: דער נס פון מיין לעבן. פון פשעמישל ביז טערעזיענשטאדט פאריז 1975
וואלפע, דוד א. א ווארט אין זיין צייט. יאהאנעסבורג קאיאר 1984
וואלפע, דוד א. איך און מיין וועלט. אויטאביאגראפיע יאהאנעסבורג דוב טוב 1997
וואלפע, דוד א א וואלקן און א וועג. לידער און פאעמעס יאהאנעסבורג קאיאר 1978
וואסילעווסקא, וואנדא רעגנבויגן. תל אביב ניי לעבן 1946
וואסערמאן, ליובע פארנאכטן תל אביב אין צוים 1931
וואסערמאן, לייב מיינע מעת-לעתן ניו יארק 1966
וואסערמאן, לייב שטילע ליכט. לידער מינכען 1949
וואסערמאן, שלמה Wasserman, S. (1948). Heymishe mentshn : dertseylungen. Nyu-York, [o. fg.]. ניו יארק 1948
וואסערמאן, שלמה Wasserman, S. (1967). Mentshn in mayn lebn. [Nyu-York], Ikuf. ניו יארק איקוף 1967
וואסערמאן, שניאור Vaserman, S. (1962). Tsum mentsh : lider un poemes. Buenos Ayres, Aroysgegebn durkh a gezelshaftlekhn *komi*te*t, pa*tronizir*t fun *Kul*tur-gezelshaf*t "Ringelblum" un Farband fun Khelm-Rey*vets un umgegn*t. בוענאס איירעס 1962
וואסערמאן, שניאור דאבעלע. קינדער לידער בוענאס איירעס איקוף 1946
וואסערמאן, שניאור ווינטער-בלומען בוענאס איירעס 1976
וואסערמאן, שניאור פון מיין לייב און לעבן. לידער און פאעמעס בוענאס איירעס 1972
וואסערמאן, שנייער ליד און לעבן. בוענאס איירעס איקוף פארלאג 1951
וואסערצוג, זלמן דר יאנוש קארטשאק בוענאס איירעס 1953
וואסערצוג, זלמן פאר די קינדערס-וועגן בוענאס איירעס 1932
וואסערצוג, זלמן פארשוועכטע ירושה. דראמע פון דער היטלער עפאכע בוענאס איירעס 1949
וואסערשטרום, י. נאטור און מענטש. ווארשע יידיש בוך 1956
ווארזאגער, חיים 60 טעג אין מדינת ישראל. תל אביב י. ל. פרץ 1965
ווארזאגער, שלמה Warzager, S. (1982). Hi : noveln. Tel-Aviv, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1982
ווארזאגער, שלמה Warzager, S. (1988). Yuni 1941 : novele. Tel-Aviv, Farlag "Yiasroel-bukh," Hilfsfond far Yidish-shafung in Yiasroel. תל אביב ישראל בוך 1988
ווארזאגער, שלמה Warzager, S. (1990). Halina. Tel-Aviv, Farlag "Yisroel-bukh. תל אביב ישראל בוך 1990
ווארזאגער, שלמה אזוי צו זאגן. עסייען תל אביב י. ל. פרץ 1985
ווארזאגער, שלמה ברויט. א לעבן תל אביב י. ל. פרץ 1960
ווארזאגער, שלמה גורלות תל אביב המנורה 1967
ווארזאגער, שלמה דא גייט אויף די זון תל אביב י. ל. פרץ 1975
ווארזאגער, שלמה זאמד תל אביב י. ל. פרץ 1963
ווארזאגער, שלמה זיין. לידער מינכן ניילעבן 1948
ווארזאגער, שלמה יאמערגעזאנג. פאעמעס תל אביב ישראל בוך 1987
ווארסקי, ב סועץ-קאנאל ווארשע גראשן ביבליאטעק 1935
ווארשאוויאק, מענדל רופן תל אביב 1985
ווארשאווסקי, א די חכמי התלמוד און די נייעסטע ערפינדונגען ווארשע 1932
ווארשאווסקי, מ Warshawski, M. and A. Sholem (1918). Yudishe folks-lieder. New York, Hoypt-Ferkoyf, M.N. Mayzel. ניו יארק מייזל 1918
ווארשאווסקי, עוזר שמוגלערס בוענאס איירעס ייווא 1969
ווארשע, משה Vegen fun a neshome : togbukh, ferzen, bletlekh. ניו יארק ק. טעפער און לאנדוי 1913
וואשיליעווסקא, וואנדא דער רעגנבויגן. בוענאס איירעס צוקונפט 1944
וווזעק, א זכרונות פון א באטוויניסט ווארשע יידיש בוך 1964
וויגאדזקי, ס ווו די אויגן טראגן ווארשע יידיש בוך 1963
ווידאנס, דניאל און עמיל א שטאט אין דער ליטע ניו יארק 1950
ווידאנס, דניאל און עמיל ירושלים. היסטארישער ראמאן ניו יארק קאמיטעט פון יידשע שרייבערס 1953
וויזל, אליעזר און די וועלט האט געשוויגן... בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1956
וויזעל Wiesel, E. and Y. Elberg (1973). Fartog. Tel-Aviv, Farlag "ha-Menorah". תל אביב המנורה 1973
וויטאל, נח שטאט און פעלד. געקליבענע דערציילונגען בוענאס איירעס ליטערערארישער פארבאנד 1946
וויטיעס, משה עסייען וועגן ליטעראטור ניו יארק פעדער פארלאג 1958
וויטמאן, וואלט לידער. פון בוך: בלעטלעך גראז ניו יארק קאאפעראטיווער פאלקס פארלאג 1940
וויטקעוויץ, בערטשי יהואש. א ביבליאגראפיע פון זיינע שריפטן קליוולאנד פארלאג א. כהן 1944
ווייבערט, מיכאל זכרונות - ווארשע תל אביב אורלי 1961
ווייבערט, מיכאל זכרונות - מלחמה תל אביב אורלי 1963
ווייבערט, מיכאל זכרונות - נאכן חורבן תל אביב אורלי 1970
ווייבערט, מיכאל זכרונות תל אביב אורלי 1960
ווייבערט, מיכאל יידישע אליינהילף 1939-1945 תל אביב מנורה 1962
ווייטמאן, קלמן איד און וועלט. אן אפהאנדלונג וועגן אידן, אידישקייט, און דער ניט-אידישע וועלט ניו יארק שולזינגער ברידער 1939
ווייטשענקא, וו עהרליך צו זיך אליין ניו יארק מאקס יאנקאוויץ
ווייכערט, מיכאל טרופע טאנענצאפ. תל אביב המנורה 1966
ווייכערט, מיכאל יידישע אליינהילף. 1939-1945 תל אביב מנורה 1962
וויילד, אסקאר דאס בילד פון דאריאן גריי ניו יארק מאקס יאנקאוויטש
וויילד, אסקאר דע פראפונדיס. פון דער טיפעניש ניו יארק גראער און סטאדאלסקי 1926
וויינבערג, יוסף דער ציוניזם אויף נייע וועגן פאריז עכא-ציוניסט 1949
וויינבערג, ש. ד. אידישע אינסטיטוציעס און אנשטאלטן אין דעטראיט דעטראיט אידישער וועלפעיר פעדעראציע 1940
וויינגארטן, ירחמיאל א וועלט אין פלאמען מאטרעאל - ני 1942
וויינגארטן, י תורה למתחילים. בראשית מאטרעאל - ני הוצאת יצחק גולד 1941
וויינינגער, מ פריד אין גרויסן דרויסן תל אביב י. ל. פרץ 1974
וויינינגער, מ. פריד א פאסטוך אין ניו יארק. סאנעטן און לידער בוענאס איירעס 1951
וויינינגער, מ. פריד אוונט ביים פרוט ניו יארק 1942
וויינינגער, פריד אותיות - ווערטער - סטראפן תל אביב י. ל .פרץ 1981
וויינינגער, פריד ביים פרוט, לא פלאטא און ירדן. לידער און סאנעטן תל אביב י. ל. פרץ 1966
וויינמאן, איטע די באבעצע מיט די אייניקלעך. א פאלקס מעשה איבערדערציילט אין גראמען. מאנטרעאל יידישע שול פארלאג 1945
וויינער, גרשון (רעד) יהודה עלבערג. עסייען וועגן זיין ליטערארישן שאפן. ירושלים בר אילן אוניווערסיטעט 1990
וויינער, גרשון שטודיעס אין לייוויק רמת-גן בר-אילן אוניווערסיטעט 1992
וויינפער, ז Weinper, Z. (1933). Idishe shriftshteler. Nyu-York, Oyfkum. ניו יארק אויפקום 1933
וויינפער, ז אידישע שריפטשטעלער ניו יארק אויפקום 1936
וויינפער, זלמן Weinper, Z. (1940). Mosheh Leyb Halpern. New York, Oyf*kum. ניו יארק אויפקום 1940
וויינפער, זלמן Weinper, Z. (1947). Baym Grend *Kenyon. New York, I*kuf. ניו יארק איקוף 1947
וויינפער, זלמן Weinper, Z. (1958). Shrayber un kinstler. Nyu-York, Ikuf. ניו יארק איקוף 1958
וויינפער, זלמן Weinper, Z. and E. Meitus (1961). Shirim u-foemot. [Merhavyah], Sifriyat poalim. ספריית פועלים 1961
וויינפער, זלמן  דער גילדענער האן ניו יארק שוואלבן 1927
וויינפער, זלמן א גאסט פון אמעריקע ניו יארק איקוף 1953
וויינפער, זלמן אויף די זאמדן פון יהודה ניו יארק איקוף 1946
וויינפער, זלמן אונטערוועגנס ניו יארק אויפקום 1934
וויינפער, זלמן אייגנס ניו יארק אויפקום 1929
וויינפער, זלמן ביי דער גרעבליע ניו יארק פארלאג קולטור 1922
וויינפער, זלמן גאלד און גרין ניו יארק די פעדער 1925
וויינפער, זלמן געקליבענע לידער. ניו יארק אויפקום 1932
וויינפער, זלמן געקליבענע לידער ניו יארק אויפקום 1932
וויינפער, זלמן דאס געזאנג פונעם גלויביקן ניו יארק איקוף 1943
וויינפער, זלמן דאס ז. וויינפער בוך ניו יארק איקוף 1962
וויינפער, זלמן דער גילדערנער האן בוענאס איירעס איקוף 1948
וויינפער, זלמן לייד און פרייד ניו יארק איקוף 1954
וויינפער, זלמן מיטן אידישן לעגיאן. ניו יארק מארגן פרייהייט 1942
וויינפער, זלמן פאעמען וועגן די נביאים ניו יארק איקוף 1951
וויינפער, זלמן פון אונזער לאנד בצלאל 1920
וויינפער, ז פאעמען וועגן די נביאים. ניו יארק איקוף 1951
וויינפער, ז פאעמען וועגן די נביאים ניו יארק איקוף 1951
וויינפער, ז קוירק, פרענק ס. זיין לעבן און שאפן ניו יארק איקוף 1956
וויינפער, ז שרייבער און קינסטלער ניו יארק איקוף 1948
וויינרויך, הערשל אדאמיזם. מאסקווע - תא - ני 1954
וויינרויך, הערשל בלוט אויף דער זון. יידן אין סאוועט-רוסלאנד ניו יארק מענש און ייד פארלאג 1950
וויינריב, ב. דר (רעד) געדאנק און לעבן. פערטליארשריפט ניו יארק יידישער לערער סעמינאר און פאלקס אוניווערזיטעט 19
וויינרייך, הערשל ה קאמיסארן. ראמאן בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1962
וויינרייך, מאקס - יודל מארק (רעד) ייווא בלעטער. שריפט פון ייווא. ניו יארק ייווא
וויינרייך, מאקס - יודל מארק (רעד) ייווא בלעטער. שריפט פון ייווא. 1-3 (42-44) ווילנע ב. קלעצקין 1934
וויינרייך, מאקס פון ביידע זייטן פלויט בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1955
וויינשטיין, ב בילדער פון אידישן ארבעטער לעבן אין אמעריקע. ניו יארק ארבעטער רינג 1935
וויינשטיין, בעריש Weinstein, B. and H. Rabinzon (1968). Malkes balade. [Tel Aviv], Ha-menorah. תל אביב המנורה 1968
וויינשטיין, בעריש אין דוד המלכ'ס גיטער תל אביב י. ל. פרץ 1960
וויינשטיין, בעריש אמעריקע. ניו יארק ציקא 1955
וויינשטיין, בעריש באשערטע לידער ני-תל אביב ציקא-המנורה 1965
וויינשטיין, בעריש ברוכווארג ניו יארק חברים קאמיטעט 1936
וויינשטיין, בעריש האמעריאדע תל אביב י. ל. פרץ 1964
וויינשטיין, בעריש ריישע. א פאעמע ניו יארק דוד איגנאטאף פונד 1947
וויינשטיין, בעריש רישא. פואימה תל אביב ניומאן 1951
וויינשטיין, בערנארד די אידישע יוניאנס אין אמעריקא ניו יארק פאראייניקטע יידישע ווערשאפטן 1929
וויינשטיין, ב פערציק יאר אין דער אידישער ארבעטער באוועגונג. ניו יארק וועקער 1924
וויינשטיין, משה פון מיין גארטן. לידער שיקאגא 1940
וויינשענקער, איציק באמערקונגען צו אין שליחות לידער  אונטערוועגס פון זלמן שזר מאנטעווידעא זריעה 1972
וויינשענקער, איציק פאר אלט - נייע התחייבותן מאנטעווידעא זריעה 1948
וויינשענקער, י (רעד) בויערס און מיטבויערס פון יידישן ישוב אין אורוגוויי מאנטעווידעא זריעה 1957
ווייס, אייזיק הירש די גרינדער און בויער פון יודענטום. דור דוד ודורשיו אדער די געשיכטע פון תורה שבעל פה. ערשטע סעריע ניו יארק אידיש פארלאג 1920
ווייס, יוסף Weiss, J. (1966). In loyf fun yorn. [*Varshe, Yidish bukh. ווארשע יידיש בוך 1966
ווייס, יוסף אונדזער וועלט. דערציילונגען ניו יארק איקוף 1957
ווייס, ש דער שאס אויף פעטליוראן ווארשע גראשן ביבליאטעק 1933
ווייס, שפרה צו דער וועלט לאס אנדזשעלעס איקוף 1943
ווייס, שפרה צום מארגנדיקן מארגן. געקליבענע לידער לאס אנדזשעלעס ש. וו. 1953
ווייסבוים, אברהם אונטער ישראל הימל. א טאגבוך מעקסיקא המשך פארלאג 1954
ווייסבוים, אברהם אונטערן ישראל הימל. רייזעאיינדרוקן מעקסיקע המשך 1954
ווייסבוים, אברהם אין מעקסיקאנער גן-עדן מעקסיקע המשך 1959
ווייסבוים, אברהם מעקסיקאנער זיגזאגן. מעקסיקע וויסן פארלאג 1947
ווייסבראד, אברהם עס שטארבט א שטעטל. מגילת סקאלאט מינכען צענטראל קאמיטעט פאר באפרייטע יידן אין דער אמעריקאנער זאנע אין דייטשלאנד 1948
ווייסמאן, גבריאל ישראל קינסטלער. עסייען תל אביב פריינד פארלאג 1979
ווייסמאן, גבריאל פון מיין סוד תל אביב ישראל בוך 1988
ווייסמאן, י. א. (רעד) אינזיך. דעצעמבער 1939. נומער 53. א. לעיעלעס נומער פאריז 1939
ווייסמאן, י. א. יונג גראז ניו יארק 1928
ווייסמאן, משה פון נעכטן און היינט אנטאריע, קאליפארניע פארלאג פרוב אליין 1956
ווייסמאן, נחום Weisman, N. (1944). Di balade fun Meir Le*vin fun. Nyu Yor*k, Na*hum *Vaysman bukh *komi*te*t. ניו יארק נחום ווייסמאן בוך קאמיטעט 1944
ווייסמאן, שלמה דאס ווארט. ליטערארישע כרעסטאטיע. פארבעסערטע אויסגאבע ניו יארק פועלי ציון 1931
ווייסמאן, שלמה דאס ווארט. ליטערארישע כרעסטאטיע. ניו יארק פועלי ציון 1931 (1938)
ווייסנבערג, י. מ. געקליבענע ווערק שיקאגא זשעלעכאווער לאנדסלייט 1959
ווייסענבערג, א. מ געזאמלטע שריפטן ניו יארק ליטעראריש פארלאג 1919
ווייסענבערג, י. מ. געקליבענע שריפטן ווארשע יידיש בוך 1950
ווייסענבערג, י. מ. ערצעהלונגען און בילדער ווארשוי גיטלינ'ס פאלקס-ביבליאטעק 1912
ווייסענבערג, י. מ. קאספער ווארשע פארגרעס
ווייסענבערג, י. מ Weissenberg, I. M. (1919). Gezamel*te shrif*ten. Nyu-Yor*k, Li*terarisher ferlag. ניו יארק ליטערארישער פארלאג 1919
ווייסענבערג, י. מ Weissenberg, I. M. (1950). Ge*klibene shrif*tn. *Varshe, Yidish bukh. ווארשע יידיש בוך 1950
ווייסענבערג, י. מ Weissenberg, I. M. (1954). Geklibene verk. [New York], Tsiko. ניו יארק ציקא 1954
ווייץ, א אא (רעד) אלמאנאך פאריז פאראיין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין פראנקרייך 1955
ווייץ, א בעל שם מאטיוון און אנדערע דערציילונגען פאריז זלמן שניאור 1977
ווייץ, אברהם Weitz, A. (1952). A nayer tog geyt oyf : noveln. Pariz, Farlag Oyfsnay. פאריז אויפסניי 1952
ווייץ, אברהם אותיות אין בלות. דערציילונגען פאריז אויפסניי 1984
ווייץ, אברהם די לעצטע געטא. בוענאס איירעס יידבוך 1961
ווייץ, יוסף מגמדא לרוחא. רמת גן מסדה רמת גן 1972
ווייצמאן, אהרן שלמה המלך און זיין לערע בוענאס איירעס 1946
ווילדמאן, יהושע אלטר ספר ואמרו אמן. ירושלים 1909
ווילנעסקא, אסתר דער גרויסער פויערים-אויפשטאנד אין דייטשלאנד. פארגייער פון סאציאלע רעוואלוציעס תל אביב 1972
ווילענקין, לייזער געראנגל - 2 ירושלים מחבר 1974
ווילקין, דוד שטימונג לידער קייפטאן קולטור פעדעראציע 1975
ווינאגראד, מ מיינע יארן. לידער ניו יארק פעדער 1925
ווינד, ב (רעד) אין גאנג. חודש זשרונאל פאר ליטעראטור און קונסט. ראמא, איטאליע פארבאנד פון יידישע ליטעראטן, זשורנאליסטן און קינסטלער אין איטאליע
ווינטשעווסקי, מאריס (רעד) די צוקונפט. 1908. VOL 13 ניו יארק צוקונפט פרעס פעדעריישן 1908
ווינטשעווסקי, מאריס Winchevsky, M. and K. Marmor (1927). Gezaml*te *ver*k. Nyu Yor*k, Farlag "Frayhay*t". ניו יארק פרייהייט 1927
ווינטשעווסקי, מאריס געזאמלטע ווערק ניו יארק פרייהייט 1927
ווינטשעווסקי, מאריס דיא צוקונפט. 1909 VOL 14. ניו יארק צוקונפט פרעס פעדעריישן 1909
ווינטשעווסקי, מאריס דראמאטישע ווערק. ניו יארק פארווערטס 1920
ווינטשעווסקי, מאריס מאריס וויטשעווסקיס שריפטן. דער משוגענער פילאזאף אין אמעריקע ניו יארק פארווערטס 1920
ווינטשעווסקי, מאריס מאריס וויטשעווסקיס שריפטן. דער משוגענער פילאזאף אין ענגלאנד ניו יארק פארווערטס 1920
ווינטשעווסקי Winchevsky, M. (1910). Lieder un gedikhte, 1877-1910. New York, Mayzel et Ko. ניו יארק מייזל & קא 1910
ווינטשעווסקי Winchevsky, M. (1920). Shrif*ten. Nyu Yor*k, For*ver*ts-ferlag. ניו יארק פארווערטס 1920
וויניעצקי, י פארצייטן. ביבלישע דערציילונגען און לעגענדעס. מעקסיקע 1940
ווינעצקי, י באגינען מעקסיקא פראגרעס 1945
ווינער, מ צו דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין 19-טן י"ה. עטיודן און מאטעריאלן ניו יארק איקוף פארלאג 1945
ווינער, מ צו דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין 19טן י"ה. עטיודן און מאטעריאלן. מענדעלע מוכר ספרים, שלום עליכם ניו יארק איקוף 1946
ווינער, מ צו דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין 19טן י"ה. עטיודן און מאטעריאלן. ניו יארק איקוף 1945
ווינפער, ז בירעבידזשאן ניו יארק קולטור צווייג 1935
ווינשטיין, בעריש (רעד) אפקלייב. יערלעכע אנטאלאגיע פון לידער און פארשידענע צייטשריפטן במשך דעם פארגאנגענעם יאר ניו יארק
וויקטאר, אב איך זע לאנד ניו יארק  פארלאג א. ב. וויקטאר 1942
וויקטאר, אב אין סאוועטישן געבוי ניו יארק מארגן-פרייהייט 1931
ווישניאק, מארק דאס טראנספערירן באפעלקערונג. ווי א מיטל צו פארענטפערן די פראבלעם פון מינאריטעטן. ניו יארק ייווא ביבליאטעק 1942
וולאדעק, ב (רעד) פון דעם טיפעניש פון הארצן. א בוך פון ליידן און קאמף. ניו יארק מיללער און הילמאן 1917
וולאדעק, ב Vladeck, B. C., K. Tepper, et al. (1917). Fun der tifensih fun harts : a bukh fun layden un kampf. Nyu York, Miler un Hillman. ניו יארק מילער און הילמאן 1917
וולאדקע פון ביידע זייטן געטא-מויער. ניו יארק ארבעטער רינג 1948
ווסרמן, אלחנן בונם דעת תורה. א בעלייכטונג פון יעצטיגען אידישען מצב על פי דעת תורה. באראנאוויטש 1936
וועבב, סידנעי און בעאטריס די געשיכטע פון טרייד יוניאניזם. ניו יארק קראפאטקין ליטעראטור געזעלשאפט 1920
וועבב, סידנעי און בעאטריס די געשיכטע פון טרייד יוניאניזם. ניו יארק קראפאטקין ליטעראטור געזעלשאפט 1921
וועבער, נ (פראפ) דאס געשלעכטס לעבן פון מענער און פרויען ווארשע דאס נייע לעבן
וועלנער, פנחס אין יענע טעג בוענאס איירעס צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע 1958
וועלנער, פנחס ביי די ברעגן פון אוירעסונד ציקא
וועלס, הערבערט וועלט-געשיכטע. ווארשע-ווילנע ב. קלעצקין 1930
ווענדראף, ז Wendroff, Z. (1967). Undzer gas : dertseylungen. Moskve, Sovetski Pisotel. מאסקווע סאוועטסקי פיסאטעל 1967
וועפרינסקי, ראשעל Weprinsky, R. (1926). Ruf fun fligl. Nyu Yor*k, [o. fg.]. ניו יארק 1926
וועפרינסקי, ראשעל Weprinsky, R. (1971). Dos kraytsn fun di hent : (oytobiografisher roman). Tel-Aviv, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1971
וועפרינסקי, ראשעל Weprinsky, R. (1971). Tsum eyntsi*kn sh*tern. Tel-Aviv, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1971
וועפרינסקי, ראשעל Weprinsky, R. (1976). Nakh*tfayern. Tel-Aviv, Yi*sroel, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1976
וועפרינסקי, ראשעל Weprinsky, R. (1979). Lider. Tel-Aviv, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1979
וועפרינסקי, ראשעל דאס קרייצן פון די הענט תל אביב י. ל. פרץ 1971
וועפרינסקי, ראשעל די פאליטרע. לידער תל אביב י. ל. פרץ 1965
וועפרינסקי, רחל בריוו 1918-1953. מאני לייב צו ראשעל וועפרינסקי תל אביב י. ל. פרץ 1980
ווערביצקאיא, אננא דער דאמען-העלד ניו יארק ליטעראטור 1919
ווערבלון, עליע אלעמענס וועלט... 101 לידער מאנטעווידעא 1957
ווערבער, אבוש Verber, A. (1986). Fun unter der pen : publitsistik, redes, briv tsu Yidishe shraybers : Vegn Abush Verber, lider tsu zayn ondenk. Tel-Aviv, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1986
ווערבער, אבוש אבוש ווערבער: צו דער ערשטער יארצייט תל אביב 1976
ווערבער, שפרה אויף גראז און ליים תל אביב י.ל. פרץ 1976
ווערבער, שפרה ווונד אין בלי תל אביב י. ל. פרץ 1968
ווערבער,שפרה Werber, S. (1984). Zikorn in shpigl : lider. Tel-Aviv, Yiasroel, Farlag Y.L. Perets. תל אביב י. ל. פרץ 1984
ווערגעליס, אהרן Oyg oyf oyg : lider un poemes. ניו יארק איקוף 1969
ווערגעליס, ארן אזוי לעבן מיר: דאקומענטאלע נאוועלן, פארצייכענונגען, רעפארטאזש מאסקווע סאוועטסקי פיסאטעל 1964
ווערגעליס, ארן האריזאנטן מאסקווע סאוועטסקי פיסאטעל 1965
ווערגעליס, ארן סאוועטיש היימלאנד. מאסקווע
ווערגעליס, ארן רייזעס. מאסקווע סאוועטסקי פיסאטעל 1976
ווערטשענקא, יורי די תקופה פון מענטשלעכקייט מאסקווע סאוועטסקי פיסאטעל 1982
ווערן, זשול געוועהלטע ווערק ניו יארק היברו פאבלישינג קא 1922