Archive for December, 2014

צמחונות מרבה מוות

Sunday, December 21st, 2014

אני באמת לא מבין על איזו הצלת חיים והימנעות מסבל מדברים ״צמחונים לפי עקרונות״.

  • אם לא נאכל בשר, אזי פחות בהמות יחיו, כי במקום להרבות את הבהמות שמומתות לצורך ייצור בשר יצמצמו את הכמות שלהן.
  • מוות בשחיטה מביא פחות סבל ממוות בטרף על ידי חיה אחרת או מוות מרעב, זקנה או מחלות. ראיתי פרה מתפגרת מזקנה ומחלות, ראיתי סוס גוסס מרעב. אין מה להשוות עם מוות מחיתוך חלף. אני אישית הייתי מעדיף חלף.

אזי תוצאת צמחונות היא פחות חיים ויותר סבל ביחס לבהמה. אפשר כמובן לטעון שזה גם פחות מוות, אבל לפי ההיגיון לא צריך להביא ילדים לעולם כלל, כי גם כך יהיה פחות מוות.

מתקבל ללא ספק על הדעת כשלא אוכלים בשר מפני שלא אוהבים את הטעם של בשר,או לא מעכלים בשר. אבל לא לאכול בשר מפני דאגה לצער בעלי חיים או עוד למשהו דומה, זאת צביעות.